Erkend goed doel

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsenwerving en besteding, door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

CBF

Als u het CBF ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de strenge beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan kosten besteed wordt. Verder moet het bestuur uit onafhankelijke personen bestaan. En voor een helder inzicht in de financiële gegevens moet elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag opstellen.

Bestuur Bas van de Goor Foundation

Het bestuur van de Stichting Bas van de Goor Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de SBF Code Goed Bestuur (zie SBF Code Goed Bestuur). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Deze beloning bleef binnen de VFI-maxima. Het bestuur is actief op onbezoldigde basis. Voor alle medewerkers van de Bas van de Goor Foundation is de CAO Sport van toepassing.

Voor vragen en informatie over goede doelen:

Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 (35 ct./min.) of internet: www.cbf.nl.

Beleidsplan

Het beleidsplan 'Samen een stap vooruit' 2021 t/m 2023 is het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de BvdGF.
Download ons beleidsplan en de Terugblik op het meerjarenbeleidsplan Sportief met diabetes over de jaren 2013 t/m 2016.
Het Jaarplan 2022, met de bijbehorende begroting, is de concrete vertaling van het meerjarenbeleidsplan voor het jaar 2022.

Download hier de statuten.

Gedragscode

In dit gedragscode document spreken we over regels die we met elkaar afspreken over hoe we omgaan met elkaar, de partners en onze eigendommenen. We beschrijven normaal gedrag als hoe we eerlijk, ethisch en betrouwbaar handelen. Daar waar de regels ontbreken onduidelijk of onvoldoende zijn voor het creëren van een veilig werkklimaat, kunnen we terugvallen op de grondhouding van iedereen binnen de organisatie.

Voor meldingen of klachten kan er contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersonen Jasper Iking, Petra Seegers en Marc Delissen.

 

Klachtenprocedure
We doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk te doen. Heeft u toch een klacht? Stuur ons een mailtje, of maak gebruik van onze Klachtenprocedure.

Privacy
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan we uiterst voorzichtig om met jouw gegevens. Download hier onze Privacyverklaring.

Afbeelding zit in de achtergrond van de Kolom!

Gerelateerde evenementen