Privacy statement

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw privacy. Daarnaast kun je hier jouw cookie instellingen wijzigen. 

Dit Privacy statement is van toepassing op:

 • Alle verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), van donateurs, giftgevers, deelnemers, relaties en (medische) vrijwilligers .
 • Informatie/data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Bas van de Goor Foundation.

Versie: 24-07-2020

Privacy Statement en Privacyregeling

In dit Privacy Statement wordt kort uiteen gezet aan de hand van welke uitgangspunten de Bas van de Goor Foundation gegevens van relaties verzamelt, bewerkt en beheert. Omdat wij met onze dienstverlening verschillende doelgroepen bedienen, en omdat daar per doelgroep verschillende gegevens voor benodigd zijn, is de volledige uitwerking van doelgroepen en gegevens opgenomen in een Privacyregeling, die is hier terug te vinden. Klik hier om je cookies te wijzigen.

Wat is een persoonsgegeven

Informatie die direct of indirect te herleiden is naar een natuurlijk persoon is een persoonsgegeven.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Wij van de Bas van de Goor Foundation zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vinden een zorgvuldige omgang met deze gegevens daarom zeer belangrijk. Dit houdt onder andere in dat wij vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Wij zullen verdere beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang te beschermen. Op het moment dat wij je gegevens niet meer voor onze werkzaamheden nodig hebben, zullen wij deze verwijderen. 

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens:

 • Toestemming.
 • Uitvoering van een overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het is onze missie om mensen met diabetes in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. Wij doen dit door op een optimistische, inspirerende en uitdagende manier informatie te delen met mensen met diabetes en hun sociale omgeving. Wij informeren ze over de positieve effecten van sport en beweging op een leven met diabetes, laten ze deze effecten ervaren en inspireren ze tot een sportief leven met diabetes. Om onze missie uit te kunnen voeren leggen wij contact- en persoonsgegevens vast. Wij doen dit in lijn met de kwaliteitseisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verzameld Wij verzamelen gegevens bij:

 • Het registreren op onze website.
 • Het inschrijven op onze nieuwsbrief.
 • Het deelnemen aan diverse evenementen, online programma’s en/of onderzoeken.
 • Het doen van een donatie/gift. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij leggen je  gegevens alleen vast wanneer dit strikt noodzakelijk is.  Alleen relevante gegevens worden door ons vastgelegd.

A) Deelnemer 

Ben je een deelnemer van één van onze evenementen, dan leggen wij de hiernavolgende persoonsgegevens vast: 

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Medische gegevens
 • Overige benodigde gegevens voor deelname aan het desbetreffende evenement 

B) Donateur

Ben je een donateur, dan leggen wij alleen je naam en financiële gegevens vast.

Ben je zowel deelnemer als donateur dan zullen alle onder A en B genoemde persoonsgegevens worden vastgelegd. 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende formulieren op de website; www.bvdgf.org. Wanneer je doorgeeft dat je ons opneemt in je nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties of evenementen vragen wij om persoonsgegevens. Dit doen wij ook als je je registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, een donatie of gift doet of reageert op onze website. 

Medische gegevens

Om deel te kunnen nemen aan de verschillende evenementen die wij doorlopend in een jaar organiseren, dienen alle deelnemers naast persoonsgegevens ook relevante medische gegevens aan te leveren. Deze gegevens hebben wij nodig om het welzijn van alle deelnemende partijen te kunnen waarborgen en een goed verloop van het evenement na te kunnen streven. De medische vrijwilligers die meegaan met een evenement, plus de BvdGF medewerker die verantwoordelijk is voor het desbetreffende evenement hebben inzage in deze gegevens via een beveiligd CRM-systeem (Salesforce). Op de medische vrijwilligers is het medisch beroepsgeheim/beroepscode van toepassing. Een jaar na datum van inschrijving worden alle medische gegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.  

Het informeren over activiteiten

Wij houden onze donateurs, giftgevers, deelnemers, relaties en (medische) vrijwilligers en andere geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten via onze website en via e-mail. Naar cookie statement

Het uitvoeren van evenementen en reizen

Wij leggen gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen en reizen. Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen waarborgen, vragen wij alleen relevante gezondheidsgegevens op. Deze gegevens worden alleen met de verantwoordelijke zorgverlener gedeeld. Voor de verwerking van deze gegevens voor bovenstaande doeleinden, dien je ons uitdrukkelijke toestemming te geven.

Social media advertentie-mogelijkheden

Om posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale mediaplatforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn en Twitter. Dit doen wij echter niet gericht maar op basis van algemene criteria die bij onze doelgroep passen. 

Hoe beveiligen wij gegevens

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft de Bas van de Goor Foundation al een aantal fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Gegevens van donateurs, giftgevers, deelnemers en (medische) vrijwilligers, worden in beveiligde systemen opgeslagen.  

Hoe lang bewaren wij gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacy statement genoemde doeleinden te bereiken. Voor financiële gegevens schrijft de belastingdienst een bewaartermijn van 7 jaar voor. Medische gegevens bewaren we maximaal een jaar na inschrijfdatum.

Inschakelen van derden

Wij schakelen bij de uitvoering van ons dienstverlening in bepaalde gevallen derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers zullen wij overeenkomsten sluiten waarin wij dit expliciet opnemen.

Alle donaties verlopen via iDeal of Molly (creditcard of PayPal). Het is ook mogelijk om ons via de VriendenLoterij te steunen. 

Je rechten ten aanzien van persoonsgegevens, waaronder het recht om bezwaar te maken

Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt zonder kosten inzage krijgen in jouw gegevens die door ons worden verwerkt. Je kunt ook je eigen gegevens laten aanpassen als ze onjuist zijn. Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon, post of SMS toesturen. 

Je mag ons ook vragen om je gegevens uit onze database te verwijderen. Realiseer je wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden. 

Je kunt je rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De gegevens die hierna overblijven zijn voldoende om je te kunnen identificeren.  

Je rechten kun je uitoefenen door te mailen naar het e-mailadres: info@bvdgf.org, of een brief te sturen aan: Bas van de Goor Foundation, Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem. Voor vragen kun je contact opnemen via het telefoonnummer: 026-4834197. 

Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij echter buiten behandeling laten.  

E-mail

Indien je je hebt aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Bas van de Goor Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Omdat wij er alles aan doen volledig AVG compliant te blijven, raden wij je aan dit Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Versie: mei 2020

Contact gegevens

Voor vragen over onze privacy statement kun je contact met ons opnemen.

Statutaire naam: Bas van de Goor Foundation

Vestigingsplaats, post- en bezoekadres: Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem

Telefoon: 085 0601000

E-mail: info@bvdgf.org