Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van de Bas van de Goor Foundation.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door de Bas van de Goor Foundation georganiseerde wandelprogramma’s. Hierbij gaat het om het groepsprogramma de Nationale Diabetes Challenge (NDC), de Nationale Diabetes Challenge Light (NDC Light) en het individuele programma Jouw Wandeluitdaging.

1. Definities

1.1 ‘De BvdGF’: de Bas van de Goor Foundation, organisator van de wandelprogramma’s.

1.2 ‘Wandelprogramma’: een online of offline wandel programma georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation, soms met ondersteuning van zorg- of sportcentra of een zorg- of sportprofessional.

1.3 ‘Deelnemer’: Persoon die zich aanmeldt voor een wandelprogramma.

1.4 ‘Zorg- of sportcentra/-professional’: lokale zorginstantie verenigd in een praktijk of zorgcentrum. Onder Zorgcentra vallen gezondheidscentra, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken, die?tisten en longpoli’s. Daarnaast kan het woord Zorgcentra eenvoudig worden vervangen door sportcentra of een andere organisatie. Hetzelfde geldt voor het woord Zorgprofessional. Iedereen die mensen met diabetes of een andere chronische aandoening in beweging wil brengen, is van harte welkom om een lokale NDC te organiseren.

1.5 ‘Derden’: bedrijven en/of personen die door de BvdGF zijn benaderd om diensten uit te voeren dan wel te begeleiden en/of faciliteiten aan te bieden ten behoeve van de een van de wandelprogramma’s van de BvdGF.

1.6 ‘Voorbereidingsfase’: periode in de voorbereiding in aanloop naar de eerste wandeltraining. Tijdens de voorbereidingsfase wordt de logistieke organisatie vormgegeven.

1.7 ‘Wandelbijeenkomst’: een bijeenkomst die wordt georganiseerd door het zorg- of sportcentrum of een zorg- of sportprofessional ten behoeve van de Deelnemers.

1.8 ‘Lokale Challenge‘: een evenement dat lokaal door een zorg- of sportcentra/- professional of sportprofessional wordt uitgevoerd, met ondersteuning van de BvdGF voor de deelnemers.

1.9 ‘Website‘: alle informatie over het project is te vinden pp www.nationalediabeteschallenge.nl, of een van de subpagina’s van www.bvdgf.org (bijvoorbeeld www.bvdgf.org/event/jouwwandeluitdaging/home). Dit is tevens de plek waar de zorgprofessionals, sportprofessionals en deelnemers zich kunnen inschrijven voor deelname.

  2. Inschrijving Nationale Diabetes Challenge locatie

  1. Zorg- of sportcentra/-professional dienen hun deelname aan de NDC en de NDC Light aan te melden op de website. Deelname aan de NDC kost € 242,00 (zegge: tweehonderd tweeënveertig euro). Dit bedrag is inclusief BTW. Hiervoor verkrijgen de Zorg- of sportcentra/-professionals toegang tot het gebruik van de evenementmodule op de Website, shirts, communicatiematerialen en ondersteuning vanuit de BvdGF. Deelname aan de NDC Light kost € 121,00 (zegge: honderd eenentwintig euro). Dit bedrag is inclusief BTW. Hiervoor verkrijgen de Zorg- of sportcentra/-professionals toegang tot het gebruik van de evenementmodule op de Website, communicatiematerialen en ondersteuning vanuit de BvdGF. Deelname voor de Deelnemer kost € 5,50 (zegge: vijf euro vijftig) per persoon voor het gehele traject van de NDC en de NDC Light.

  3. Inschrijving jouw wandeluitdaging

  1. Deelnemers aan het individuele programma ‘Jouw Wandeluitdaging’ schrijven zich in via de website www.bvdgf.org. Afhankelijk van het moment van aanmeldingen betalen deelnemers niets, of eenmalig €10 (zegge: tien euro) voor het gehele traject.

  4. Verplichtingen Zorg- of sportcentra/-professionals NDC/NCC

  4.1 Zorg- of sportcentra/-professional die een lokale NDC organiseren zijn gehouden minimaal 16 wandelbijeenkomsten te organiseren tijdens de voorbereiding vanuit het zorgcentrum. Zorg- of sportcentra/-professional die een lokale NDC Light organiseren zijn gehouden minimaal 10 wandelbijeenkomsten te organiseren tijdens de voorbereiding vanuit het zorgcentrum. Er is geen maximum aan het aantal te organiseren wandelbijeenkomsten.

  4.2 Zorg- of sportcentra/-professionals die de NDC organiseren, organiseren zelf een lokale afsluiting in het laatste weekend van september 2021. Zorg- of sportcentra/-professionals die de NDC Light organiseren, organiseren in het tweede weekend van november lokaal een “Half uurtje door je Buurtje”.

  4.3 BvdGF kan op grond van overmacht besluiten de Nationale Diabetes Challenge geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld. BvdGF is niet aansprakelijk voor door de Zorg- of sportcentra/- professional en/of Deelnemer gemaakte kosten in het geval de NDC ten gevolge van overmacht geen doorgang vindt.

   5. Rechten Zorg- of sportcentra/-professionals NDC/NCC

   5.1 BvdGF draagt zorg voor ondersteuning van de zorg- of sportcentra/-professionals op het gebied van communicatie en organisatie.

   5.2 Voor de logistieke ondersteuning kunnen de zorg- of sportcentra/-professionals gebruik maken van een evenementmodule op de website van de BvdGF die hen helpt om een eigen evenement aan te maken op de website.

   5.3 Zorg- of sportcentra/-professionals ontvangen, na aanmelding op de website, voor de ondersteuning in communicatie, een communicatiepakket met een poster, flyers en flyerhouders ter promotie van de door hen te organiseren Lokale Challenge.

   5.4 Na inschrijving van alle deelnemers ontvangen de zorg- of sportcentra/-professionals die de NDC organiseren 30 wandelshirts van de BvdGF voor de deelnemers en begeleiders van de Lokale Challenge. De zorg- of sportcentra/-professionals die de NDC Light organiseren ontvangen geen shirts.

    6. Verplichtingen Deelnemer

    6.1 Om een goede uitvoering van de wandelprogramma’s te bevorderen, is de deelnemer verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de BvdGF, de zorg- of sportcentra/- professionals en de door deze partijen ingeschakelde Derden. Daarnaast dienen de door BvdGF (op)gestelde regels te allen tijde te worden gerespecteerd en nageleefd door de deelnemer tijdens zowel Jouw Wandeluitdaging als de Lokale Challenge en de daaraan verwante evenementen.

    6.2 Als de deelnemer zich niet houdt aan de gegeven aanwijzingen dan wel de (op)gestelde regels door de BvdGF en/of de zorg- of sportcentra/-professional of de door hen ingeschakelde Derden, zodanig dat een goede uitvoering van het programma moeilijkheden oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer door de BvdGF worden uitgesloten voor de rest van het programma.

    6.3 Bij deelname verklaart de deelnemer de trainingsschema’s niet door te geven aan derden.

     7. Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadeloosstelling en verklaring van afstand

     7.1 Deelname aan de Lokale en NDC, NDC Light en/of Jouw Wandeluitdaging geschiedt voor zowel de zorg- of sportcentra/-professional als de deelnemer op eigen risico. De deelnemer moet zelf een weloverwogen inschatting maken van de risico’s die deelname met zich meebrengt. Bij twijfel of de deelname haalbaar is wordt deelnemers aangeraden hun eigen huisarts te raadplegen.

     7.2 Iedere deelnemer zal zelf zorg dragen voor een minimalisatie van mogelijke risico’s zowel voor zichzelf als voor anderen. De mogelijke risico’s die tijdens de wandelprogramma’s kunnen optreden zijn, maar zijn echter niet beperkt tot;

     7.2.1. persoonlijk letsel van de deelnemer veroorzaakt door een ongeluk, ziekte of andere oorzaken;

     7.2.2. persoonlijke letsel of schade aangericht door anderen vanwege nalatigheid van de deelnemer of andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaken;

     7.2.3. verlies of diefstal van materie?le zaken vanwege nalatigheid van de deelnemer of andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaken;

     7.2.4. financie?le schade vanwege nalatigheid van de deelnemer of zijn mede-deelnemer, die betrokken zijn bij een ongeluk, ziekte, of ieder andere al dan niet aan de deelnemer te wijten oorzaak.

     7.3 Door deel te nemen aan de Lokale NDC, NDC Light en/of Jouw Wandeluitdaging, verklaart de deelnemer zelf hierbij:

     7.3.1 dat hij/zij op de hoogte is van alle risico’s die deelname aan een wandelprogramma met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;

     7.3.2. dat hij/zij afstand doet van elk recht op vorderingen van welke aard ook tegen BvdGF, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers, alsmede tegen de zorg- of sportcentra/-professionals op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Nationale Diabetes Challenge en Jouw Wandeluitdaging;

     7.3.3. dat hij/zij afstand doet van elk recht op vorderingen tegen sponsors en leveranciers van de Nationale Diabetes Challenge en Jouw Wandeluitdaging, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Lokale en Nationale Diabetes Challenge en Jouw Wandeluitdaging;

     7.3.4. dat hij/zij persoonlijk afstand doet van elk recht op schadeloosstelling door bovengenoemde ondernemingen en personen, namens zichzelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), erfgenamen, agenten of werknemer indien hij/zij op enige wijze gewond raakt of overlijdt ten gevolge van deelname aan de Lokale en Nationale Diabetes Challenge en Jouw Wandeluitdaging;

     7.3.5. dat deelnemer erkent dat de BvdGF het recht heeft om, op basis van schending van deze algemene voorwaarden, dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid deelnemer uit te sluiten van deelname;

     7.3.6. dat deelnemer erkent dat de BvdGF en al haar vertegenwoordigers het recht hebben om de Nationale Diabetes Challenge en/of Jouw Wandeluitdaging te annuleren en dat de BvdGF geen verplichting heeft om de mogelijkheid te bieden het wandelprogramma op een andere dag of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien het programma niet of niet volledig doorgang vindt.

     7.4 Onverminderd de in artikelen 7.1 en 7.2. bedoelde vrijwaring en uitsluitingen van de aansprakelijkheid, is een eventuele verplichting van de BvdGF tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot schade die het directe gevolg is van aan de BvdGF toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien ondanks het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 aansprakelijkheid van de BvdGF voor directe schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de BvdGF tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de BvdGF ter zake van die schade uitkeert.

     7.5 De deelnemer is verantwoordelijk voor een reis-, annulerings- en bagageverzekering. De BvdGF is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

     7.6 De deelnemer dient tenminste WA-verzekerd te zijn.

     7.7 De deelnemer dient bij vertrek naar de bijeenkomsten in het kader van een van de wandelprogramma’s van de BvdGF in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitsbewijs. De BvdGF kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer niet in het bezit is van het vereiste identiteitsbewijs.

     8. Portretrecht

     8.1 De zorg- of sportcentra/-professional en de deelnemer aan de Nationale Diabetes Challenge geven toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd in het kader van publiciteit ten aanzien van deze twee evenementen zullen daar hun medewerking voor verlenen. De zorg- of sportcentra/-professional en de deelnemer verlenen toestemming voor het gebruik van zijn/haar naam, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in het kader van media-aandacht, publiciteit en overige overkoepelende promotionele activiteiten vanuit de BvdGF.

     8.2 BvdGF beslist als enige of beeldmateriaal wordt gebruikt voor promotionele doeleinden in de meest ruime zin, al dan niet ge-edit. Alle beeldmaterialen en media- aandacht van de Nationale Diabetes Challenge en Jouw Wandeluitdaging en alle copyright blijven eigendom van de BvdGF.

     8.3 BvdGF draagt er zorg voor dat door het gebruik van de naam, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal van de zorg- of sportcentra/-professional en deelnemer de eer en goede naam van de zorg- of sportcentra/-professional en deelnemer niet wordt aangetast.

       9. Klachten

       9.1 Indien de deelnemer klachten heeft, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van een BvdGF wandelprogramma, dan dient hij/zij deze klachten onmiddellijk te melden aan de zorgprofessional/-professional, dan wel aan de BvdGF. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen nadat het wandelprogramma is geëindigd, schriftelijk aan de BvdGF kenbaar worden gemaakt.

       9.2 Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is geklaagd, wordt BvdGF geacht alle verplichtingen jegens de deelnemer op correcte wijze te zijn nagekomen.

         10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

         10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

         10.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

          Anrhem, 30-06-2021

          Onze partners